Azure - usługi, nie kończąca się lista usług

Usługi Compute & Containers:

 • Azure Virtual Machines - Podstawowa odmiana usługi wewnątrz Cloud, wirtualne maszyny instancje.
 • Azure Virtual Machine Scale Sets - gotowe zestaw (set) wizard do uruchomienia instancji z Load Balancer'em i Auto Scalingiem. Domyśle alerty obejmujące monitoring CPU utilization, Network utilization, Disk performance, Disk Reads/Writes.
 • Azure Function App - główne założenie architektury serverless. Zbiór funkcji, usług mikroserwisów wykonywanych za pomocą "triggerów". Automatycznie skalowalna usługa, a o warstwie serwerowej nie musisz myśleć. Twój kod jest uruchamiany automatycznie bez martwienia się o instancje.
 • Azure Azure Service Fabric - rozproszona platforma umożliwiająca łatwe budowanie i wdrażanie aplikacji opartych o mikroserwisy. Tak aby to opisać, jest połączenie clastra Twoich node'ów z aplikacjami mikroserwisów. Możesz mini sterować i pozwalać na odpowiednie wykorzystanie zasobów. Jest to chyba najlepsza platforma do tworzenia aplikacji rozproszonych i stanowych. Narzędzię dla zaawansowanych.
 • Azur Batch - rozproszone operacje obliczeniowe. Operacje oparne na node'ach a wewnątrz nich Taski z zadaniami. Zadania mogą być dowolne, od konwersji zdjęci do Machine Learning.
 • Azure Container Instances - usługa do uruchamiania kontenerów (Docker) bez potrzeby uruchamiania klastrów.
 • Azure Kubernetes Service - usługa do uruchomienia klastra Kubernetes z kontenerami.
 • Azure Container Registry - prywatne repozytorium dockerowe

Usługi Networking:

 • Azure Virtual Network - wirtualne sieci. Stworzyć słane lolne środowiska z prywatnymi i publicznymi subnet'ami. Limit 150 sieci.
 • Azure Load Balancer - do dzielenia i rozrzucania ruchu. Działa na warstwie 4 czyli transportu (IP i port)
 • Azure Application Gateway - intelignetny system podziału ruchu na warstwie aplikacyjnej 7 czyli HTTP/S (URLe).
 • Azure Traffic Manager - rozdziela ruch na poziomie DNS
 • Azure DNS - system zarządzania domen
 • Azure Content Delivery Network (CDN) - CDN geolokalizacji
 • Azure VPN Gateway - tunelowanie
 • Azure Express Route - dedykowane połączenie z Cloudem. Na warstwie 3 czyli sieci. Oznacza to bezpośrednią połączenie przez operatora.
 • Azure Network Watcher - zestae narzędzi do sieci, audyt połączeń sieciowych, logi błędów itp

Usługi Storage & Databases:

 • Azure Storage account - "dysk" do którego możemy umieszczać zasoby plików, tabel i prostych koleje. Możemy montować go do instancji
 • Azure Managed Disks - dyski zarządzalne do instancji
 • Azure StorSimple - usługa w modelu hybrydowym do przechowywania danych. Część dysku jest u Ciebie w DC a część w chmurze.
 • Azure SQL Database - baza RDS MsSQL
 • Azure SQL Data Warehouse - usługa w modelu paas - hurtownia danych
 • Azure Redis Cache - cache danych z requestu / baz danych
 • Azure Database for PostgreSQL i MySQL - baza RDS
 • Azure CosmosDB - noSQL - geolokaliazcja o bardzo małej latency

Usługi Web & Mobile:

 • Azure App Service - Twórz, buduj, wdrażaj aplikacje internetowe, mobilne i API. Wsparcie języków: .NET, Java, Node.js, PHP i Python. Porównałbym to do obsługi serverless w wsparciu paas a funkcjonalność i zarządzanie jak instancji. Łatwy sposób CI/CD
 • Azure Notification Hub - zarządzanie powiadomieniami push różnych dostawców
 • Azure Search - elasticsearch platforma w modelu paas
 • Azure SignalR Service - platforma w modelu paasimitująca połączenia real time (alternatywa dla websocket)
 • Azure API Management - publikacja API na świat. Pozwala zabezpieczyć, autoryzować, monitorować, obliczać płątności za wykorzystanie API.

Usługi DevOps:

 • Azure DevTest Labs - zautomatyzowanie środowisk developerskich
 • Azure Lab Services - proces do tworzenia gotowych labolatorii i środowisk
 • Azure Blockchain Workbench - tworzymy środowiska z blockchain
 • Azure DevOps Projects - proces do tworzenia całego pipleline i łatwia konfigurację Visual Studio Team Service.
 • Visual Studio Team Service - narzędzie do zarządzania kodem, zespołem, procesami budowania plikacji, testy etc.

Usługi Identity:

 • Azure Active Directory - katalog toższamości, grupy, użytkownicy
 • Azure Multi-Factor Authentication - uwieżytelnienia
 • Azure Active Directory B2C - integracje z Facebook, Google, Amazon etc.
 • Azure Active Directory Domain Services - możliwość korzystania z protokołu LDAP,  NTLM i uwierzytelniania Kerberos

Usługi Security:

 • Azure Security Center - audyt bezpieczeństwa, wykrywanie i przeglądanie pod kątem bezpieczeństwa
 • Azure Advanced Treat Protection - wykrywa i monitoruje ataki
 • Azure Information Protection - zabepiecza dokumenty i bezpiecznie udostępnia publicznie
 • Azure Key Vault - bezpieczne miejsce do trzymania haseł, certyfikatów etc.
 • Azure DDoS Protection - zabepieczenia przeciw DDoS