Docker - Compose i dockerfile

Docker-compose pomaga w automatyzacji. Domyśli plik to docker-compose.yml

Pamiętaj że format pliku to YAML.

Schemat

Wykorzystany z źródeł internetu schemat pliku:

version: '3.1' # if no version is specificed then v1 is assumed. Recommend v2 minimum

services: # containers. same as docker run
 servicename: # a friendly name. this is also DNS name inside network
  image: # Optional if you use build:
  command: # Optional, replace the default CMD specified by the image
  environment: # Optional, same as -e in docker run
  volumes: # Optional, same as -v in docker run
 servicename2:

volumes: # Optional, same as docker volume create

networks: # Optional, same as docker network create

Korzystamy z dwóch najpopularniejszych komend:

$ docker-compose up
$ docker-compose down

Przykładowa implementacja Drupala do Docker-compose i Dockerfile

Poniżej przygotowany na podstawie oficjalnego dokumentu plik Docker-compose.yml:

version: '3.1'

services:

 drupal:
  image: drupal-dockerfile
  build: .
  ports:
   - "8080:80"
  volumes:
   - drupal-modules:/var/www/html/modules
   - drupal-profiles:/var/www/html/profil
   - drupal-sites:/var/www/html/sites
   - drupal-themes:/var/www/html/themes
  restart: always

 postgres:
  image: postgres
  environment:
   POSTGRES_PASSWORD: example
  volumes:
   - drupal-psql
  restart: always

volumes:
 drupal-psql:
 drupal-modules:
 drupal-profiles:
 drupal-sites:
 drupal-themes:

Plik Dockerfile z dodatkową konfiguracją kontenera Drupal:

FROM drupal:8.2

RUN apt-get update && apt-get install -y git

Następnie wystarczy tylko uruchomić dany kontener za pomocą komendy:

$ docker-compose up
$ docker-compose down -v # wyłączyć wraz z usunięciem volumes