Docker - Jak połączyć się przez shell czy ssh

Naważniejsze komendy na uruchomienie kontenerów

Uruchomienie kontenera z ... czekaj dowiesz się:

docker container run -it

Wywołanie instniejącego/uruchomionego kontenera:

docker container exec -it

 

YOU DON'T NEED SSH !

Paramentr -it oznacza dokładnie:

-t "pseudo-tty" czyli symulacja terminala taka jak ssh
-i "interactive" czyli podtrzymanie sesji terminala w trybie input

Przykład uruchomienia Ubuntu:

docker run -it --name ubuntu ubuntu

Po instalacji kontenera i jego uruchomienia w konsoli masz możliwość wykonywanie poleceń prosto na "instancji". Pamiętaj, że ta wersja Ubuntu jest najmniejsza i najbardziej minimalistyczna. Przykład polecenia top:

30-21-05_995495

Wykonaj takiej polecenia jak:

apt-get upgrade

apt-get install curl
curl www.google.com

Chcesz zakończyć działanie kontenera? Uzyj polecenia

exit

Jak ponownie uruchomić kontener w trybie bash?

docker start -ia <<id>>

docker start <<id>> #bez basha

Jak połączyć się z uruchomionym kontenere?

docker exec -it <<id>> bash