Docker - podstawowe komendy i najważniejsze kontenery

Pierwsze uruchomienie pierwszego kontenera

Jeżeli instalacja powiodła się, proponuje uruchomić pierwszy image z serwer nginx:

$ docker run --publish 80:80 nginx

Poczym zostanie pobrany i uruchomiony konteren:

Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
f17d81b4b692: Pull complete
d5c237920c39: Pull complete
a381f92f36de: Pull complete
Digest: sha256:b73f527d86e3461fd652f62cf47e7b375196063bbbd503e853af5be16597cb2e
Status: Downloaded newer image for nginx:latest

Uruchom przeglądarkę z adresem localhost i ujrzymy pierwszą stronę interentową:

30-18-29-37_561346

Z parametrem --detach  lub -d uruchomimy kontener w tle.

Wyjść z niego będzie można tylko za pomocą komendy:

docker container stop <<id>>

Zobaczyć wszystkie konterenery użyj polecenia:

docker container ls

Zobaczyć logi danego kontenera wystarczy skorzystać z polecenia:

docker container logs <<id>>

Usuwamy kontener:

docker container rm <<id>>

docker container rm -f  <<id>> #tryb force

Dodatkowo warto pamiętać o możliwości pobierania z hub.dockera kontenerów bez ich uruchamiania

docker pull alpine #alpine to najmniejsza dystrybucja linuxa (5mb)

Naważniejsze komendy na monitorowanie kontenerów

Zobaczyć logi danego kontenera:

docker container logs <<id>>

Zobaczyć procesy na kontenerze:

docker container top <<id>>

Szczegóły configa kontenera:

docker container inspect <<id>>

Statystyki kontenera aktualne

docker container stats
docker container stats<<id>>

Przykładowe kontenery:

Docker z MongoDB:

docker run -it --name mongodb -p 27017:27017 -d mongo

Docker z MySQL:

docker run -it --name mysqldb -p 3306:3306 -d -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-pass mysql

docker container logs mysqldb #Aby zweryfikować uruchomioną DB z hasłem Random

Docker z Java - Tomcat

docker run -it --name tomcat -p 8888:8080 -d tomcat:8.0

Docker z Httpd

docker run -it --name httpd -p 8080:80 -d httpd:2.4

Docker z Nginx

docker run -it --name nginx -p 80:80 -d nginx

Docker z Ubuntu

docker run -it --name ubuntu ubuntu