Tytuł inżynier - zdobyty

Celem pracy jest zaprojektowanie bazy danych do przechowywania punktów zainteresowań (POI) oraz interfejsu pozwalającego na dostęp do niej i jej modyfikację.

W stosunku do istniejących baz danych, np. baza punktów Loadstone, zdecydowano się rozszerzyć funkcjonalność o możliwość przechowywania informacji głosowych (nagrania audio) oraz zdjęć. Planowane zastosowanie w systemach nawigacji osób niewidomych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wymaga zaprojektowania interfejsu pozwalającego na wykorzystaniu informacji zgromadzonych w bazie zarówno przez telefony komórkowe, jak i programy przeznaczone na platformę PC. Ze względu na możliwość korzystania z bazy przez wiele osób zaprojektowano mechanizm chroniący dane zgromadzone w bazie oraz spójność tych danych.


Praca składa się z 5 rozdziałów oraz z załącznika, zawierającego dokumentacje opracowanego API. W kolejnym, drugim rozdziale omówiono istniejące systemy informacji geograficznej (GIS) oraz sposoby ich wykorzystania. W rozdziale 3 omówiono historię oraz korzyści ze stosowania różnych technologii internetowych. Uwzględniono wykorzystane w niniejszej pracy zarówno podstawowe technologie, takie jak JavaScript , PHP, MySQL, jak i najnowsze: AJAX  i XML . Ponadto, opisano zasady zbierania informacji oraz zarządzania punktami terenu z uwzględnieniem istniejących API do zaprezentowania punktów POI . W rozdziale 4 opisano zaprojektowaną strukturę bazy do magazynowania oraz przetwarzania danych. Podczas jej projektowania zwrócono szczególną uwagę na jej przejrzystość, zarządzalność z wykorzystaniem różnych platform programistycznych i sprzętowych. Rozdział 5 poświęcono mobilnej platformie Android wykorzystanej jako system operacyjny telefonów komórkowych. Opisano sposób instalowania oraz konfigurowania środowiska programistycznego potrzebnego do tworzenia aplikacji. Dodatkowo, przedstawiono przykładowe funkcje do prezentacji map we własnych programach oraz klasy odpowiedzialne za analizowanie
dokumentów XML.

Praca zawiera załącznik, w którym opisano oraz podano przykłady wykorzystania opracowanego systemu zarządzania bazą danych. System zarządzania punktami POI jest obsługiwany przez 12 niezależnych zapytań.

Zaprojektowana baza danych oraz interfejs pozwalający na jej modyfikację zostaną wykorzystane w projekcie pt. „System ułatwiający samodzielne poruszanie się i dostęp do infrastruktury miejskiej dla osób niewidomych i słabowidzących, integrujący technologie bezprzewodowej transmisji danych oraz systemy nawigacji globalnej i lokalnej” realizowanym w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej.